För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Leveransvillkor

 

Vi tilläm­par "All­män­na le­ve­rans­be­stäm­mel­ser NL 09 "

Där­ut­ö­ver gäl­ler föl­jan­de:

 

Le­verans­vill­kor

Incoterms: Exworks vårt lager.

 

Änd­ring­ar av pri­ser, kon­struk­tio­ner, di­men­sio­ner och vik­ter kan ske ut­an fö­re­gå­en­de med­de­lan­de.

Even­tu­el­la trans­portska­dor skall av kun­den re­kla­me­ras hos be­frak­ta­ren då al­la le­ve­ran­ser sker på kun­dens risk.

 

Ga­ran­ti­vill­kor

- En ga­ran­ti­tid av 2-​år från le­ve­rans­da­tum gäl­lan­de för samt­li­ga Automationsbutikens pro­duk­ter med un­dan­tag för PC-​da­to­rer, skri­va­re och mo­dem där 1-​års ga­ran­ti gäl­ler.

- Ga­ran­tin om­fat­tar er­sätt­ningsle­ve­rans för av Automationsbutiken le­ve­re­ra­de pro­duk­ter som till följd av fab­ri­ka­tions-​ el­ler ma­te­ri­al­fel ej fun­ge­rar.

- Automationsbutiken fri­tar sig från allt an­svar såsom drifts­av­brott, pro­duk­tions­bort­fall, ska­da på per­son och egen­dom som kan sät­tas i för­bin­del­se med ga­ran­ti­fel på av oss le­ve­re­ra­de pro­duk­ter.

- Even­tu­ellt upp­kom­na kost­na­der i sam­band med ut­byte er­sätts ej.

- Pro­duk­ter som an­vänts för an­nat än­da­mål el­ler and­ra för­hål­lan­de än vartill de är av­sed­da lik­som för­stö­rel­se ge­nom ytt­re på­ver­kan el­ler vårds­lös­het om­fat­tas ej av ga­ran­tin.

 

Re­tu­rer

Re­tur­gods kre­di­te­ras en­dast om över­ens­kom­mel­se om re­tur träf­fats.

Vid re­tur­le­ve­rans skall upp­gift om ak­tu­ell or­der el­ler fak­tu­ra med­föl­ja.

 

Ma­te­ri­al kre­di­te­ras en­ligt ne­dan om ing­en an­nan över­ens­kom­mel­se träf­fats.

 

- Le­ve­re­rat av oss la­ger­fört ma­te­ri­al som re­tur­ne­ras i oska­dad ori­ginal­för­pack­ning kre­di­te­ras med 75 %.

- Le­ve­re­rat av oss la­ger­fört ma­te­ri­al som in­te re­tur­ne­ras i ori­ginal­för­pack­ning kre­di­te­ras ef­ter av oss ut­förd be­sikt­ning och vär­de­ring.

- Ma­te­ri­al som in­te in­går i vårt la­ger­för­da sor­ti­ment åter­ta­ges ej.

 

Öv­rigt

An­giv­na pri­ser gäl­ler ex­klu­si­ve moms på leveransdatum.

 

Frak­ter

Om in­te an­nan över­ens­kom­mel­se träf­fats vid or­der­till­fäl­let alt. of­fert gäl­ler föl­jan­de:

 

Vikt, Kg/pa­ket                                                Enhetsfrakt inkl. em­bal­le­ring

ex­kl moms

  1 - 35                                                                       240:-

 

Vid le­ve­ran­ser över­sti­gan­de 35 Kg de­las le­ve­ran­sen i fle­ra pa­ket.

För le­ve­ran­ser med bud­bil de­bi­te­ras fak­tisk kost­nad. 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan